ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0080 по ОП Иновации и конкурентоспособност

„Нова Трейд“ ЕООД на 15.12.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.002-0080-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на „Нова Трейд“ ЕООД”.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Бутилираща линия-1 бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр. и Система за оползотворяване на отпадна енергия-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията. С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001. Общата сума на инвестицията по проекта е 4 972 160.84 лв., от които 2 486 080.42 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 113 168.36 лв. европейско и 372 912.06 лв. национално съфинансиране) и 2 486 080.42 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на “Нова Трейд” ЕООД, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ново енергоспестяващо оборудване, допринасящо за повишаване на конкурентоспособността на предприятието, устойчиво екологично развитие и растеж и намаляване на негативното въздействие от производството върху околната среда.

Специфични цели на проекта:
– Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта на компанията, чрез изпълнение на препоръки от извършено обследване за енергийна ефективност;
– Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид при производство;
– Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
– Намаляване на производствените разходи на дружеството и респективно на себестойността на продукцията;
– Разширяване на производствения капацитет.

Резултати:
– доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова Бутилираща линия – 1 бр. в “Нова Трейд” ЕООД;
– изпълнена Мярка 1 от енергийния одит;
– разширяване на производствения капацитет на предприятието;
– въвеждане на производствена линия от ново поколение, която може да работи с рециклирани преформи;
– доставена и въведена в експлоатация Система за оползотворяване на отпадна енергия – 1бр.;
– изпълнена Мярка 2 от енергийния одит;
– въвеждане на оползотворяването на отпадна топлинна енергия, генерирана от работата на съществуващ компресор.
– доставена и въведена в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението 1 бр.
– изпълнена Мярка 3 от енергийния одит;
– Получени консултантски услуги за въвеждане на стандарт ISO 50001 и подписан приемопредавателен протокол;
– Въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
– Сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
– Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001
– Проведен финансов одит на разходите по проекта;
– Изготвен доклад относно фактическите констатации, установени при проведения финансов одит.

 
 
——————————————————————————– www.eufunds.bg ——————————————————————————–
Проект BG16RFOP002-3.002-0080-С01 – Повишаване на енергийната ефективност на „Нова Трейд“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Нова Трейд“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Новини