Политика по околната среда

Ръководството на НОВА ТРЕЙД ЕООД следва политиката на динамично качеството в цялостната дейност на фирмата, осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда.

Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради на възприетата политика за управление по околната среда, основаваща се на следните принципи:

 • Ефективно управление на аспектите на околната среда, свързани с дейността на фирмата с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;
 • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с аспекти на околната среда;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от контекста на организацията;
 • Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по управление на околната среда и актуализирането им при необходимост;
 • Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата и управлението на околната среда при ангажимент на целия персонал;
 • Стремеж към икономично потребление на природните ресурси;
 • Разделно събиране на производствени и битови отпадъци и предаването им за рециклиране;
 • Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда;
 • Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

Стремейки се да прилага така изброените основни принципи, ръководството на НОВА ТРЕЙД ЕООД се ангажира с:

 • Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015;
 • Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
 • Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление на околната среда.

Ръководството на НОВА ТРЕЙД ЕООД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околната среда. Спазването на тези принципи и личната отговорност на всеки.

01.11.2017 г.Стоян Узунов – Управител

Новини