Отговорност към околната среда

Ние от Нова Трейд знаем, че печеливш бизнес може да бъде само този, който е и устойчив. Ето защо инвестираме много грижа и внимание в опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората. Следваме принципите си всеки ден и участваме активно в социалния живот на региона:

  • Задължително спазваме националните закони и норми по опазване на околната среда.
  • Постоянно оценяваме въздействието на продуктите върху природата и използваните технологични процеси, чрез наблюдение, анализ, контрол и подобряване в разхода на природни ресурси, енергия, суровини и материали, отделяне на емисии и генерирането на отпадъци.
  • Непрекъснато подобряваме действащите технологични процеси и внедряваме нови екосъобразни процеси, за да минимизираме неблагоприятните въздействия върху околната среда, като запазваме високото качество на произвежданата продукция.
  • Организираме обучения на целия персонал относно политиката, общите и конкретни цели по околната среда, значимите аспекти и ясно дефиниране на свързаните с тях отговорности и правомощия на всеки от екипа.

Новини