Обява за инвестиционно предложение

О Б Я В А

от „НОВА ТРЕЙД “ – ЕООД, ЕИК 115144922,
4190, гр. Съединение, ул. „Шипка“ №3

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изменение на Разрешително № 33720025/18.04.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от „Предприятие за производство на безалкохолни напитки“ гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Съединение, гр. Съединение или в РИОСВ Пловдив, бул. “Марица “№ 122.

Новини